دستگاه ساده ردیابی

دستگاه ساده ی ردیابی خودرو یا شخصی وجود دارد که یک نقطه نصب شود و بعد توسط نرم افزار و کامپیوتر موقعیت آن خودرو یا شخص ردیابی و تعیین شود؟